Saya mengakui dan bersetuju bahawa dengan mendaftar akaun bersama Naluri, saya diberi kebenaran untuk menggunakan “Perkhidmatan” Naluri yang bermaksud, antara lain, boleh mengakses sebarang latihan, bimbingan atau sesi perundingan yang disediakan oleh Naluri, dan membuat janji temu dan berkomunikasi dengan para pembimbing Naluri melalui sembang, panggilan atau panggilan video dengan menggunakan ciri dalam laman web Naluri, aplikasi mudah alih dan/atau mana-mana platform pihak ketiga.


Saya mengakui bahawa walaupun program kesihatan digital Naluri adalah diperibadikan bertujuan untuk menjadi terangkum (inklusif), produk ini tidak seharusnya menjadi pengganti kepada penyedia penjagaan kesihatan saya dan tidak bertujuan untuk mendiagnosis, merawat atau menyembuhkan sebarang penyakit fizikal atau gangguan psikologi.

Saya mengakui dan bersetuju bahawa Naluri berhak untuk menyimpan rakaman video, rakaman audio dan memproses semua interaksi. Semua rakaman adalah hak milik Naluri. Interaksi yang direkodkan adalah untuk tujuan pembangunan, penyelidikan, analisis, penambahbaikan dan pemantauan. Naluri juga boleh menggunakan semua atau mana-mana bahagian maklumat yang direkodkan (atau terbitan maklumat tersebut) untuk menambah baik perkhidmatan, dengan cara memproses data yang direkodkan untuk melatih model Pembelajaran Mesin (ML) yang akan meningkatkan bimbingan kami. Ini juga termasuk membenarkan kakitangan Naluri atau pihak ketiga yang mempunyai kepakaran teknikal untuk mendengar, menonton dan melakukan analisis dengan atau memproses data yang dirakam daripada panggilan video atau rakaman saya yang berkaitan dengan Perkhidmatan (atau sebarang penambahbaikan daripadanya).

Saya dengan ini bersetuju bahawa dalam menggunakan Perkhidmatan Naluri, saya tidak akan dalam apa jua keadaan melakukan mana-mana kelakuan terlarang berikut yang saya akui akan menjadi pelanggaran serius Terma dan Syarat Naluri:-

  • menggunakan perkataan yang boleh dianggap sebagai penderaan lisan;
  • menghantar sebarang bahan lucah/mengganggu;
  • menghantar sebarang bahan yang membentuk atau menggalakkan kelakuan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah di Malaysia atau mana-mana negara lain;
  • menggunakan sebarang perkataan dan/atau menghantar sebarang bahan yang bersifat diskriminasi atau menghina, termasuk berdasarkan bangsa, agama, umur, jantina, ketidakupayaan atau seksualiti seseorang; dan/atau
  • menghantar sebarang bahan yang mengandungi sebarang jenis ancaman, termasuk ancaman keganasan fizikal.


Saya dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Naluri berhak untuk menggantung dan/atau menamatkan akaun saya pada bila-bila masa atas alasan yang munasabah, yang secara langsungnya akan menyebabkan ketidakupayaan saya untuk menggunakan Perkhidmatan Naluri. Saya juga dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa sekiranya berlaku sebarang pelanggaran Terma dan Syarat Naluri, Naluri boleh mengikut budi mutlaknya menggantung dan/atau menamatkan akaun saya serta-merta tanpa notis.

Saya mengakui dan bersetuju bahawa Naluri tidak akan bertanggungjawab terhadap saya atau benefisiari saya untuk sebarang kerugian, tuntutan, kos, perbelanjaan atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan dan/atau pergantungan saya dalam Perkhidmatan, atau sebarang penamatan akses saya, sama ada berpunca daripada kecuaian, keingkaran, perbuatan atau peninggalan Naluri dan/atau ahli gabungannya dan/atau pekerja, pegawai, kontraktor dan/atau ejen masing-masing.

Saya dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi Naluri dan ahli gabungannya, dan pekerja, pegawai, kontraktor dan ejen masing-masing daripada sebarang liabiliti, kerugian, tuntutan, kos, perbelanjaan atau kerosakan yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Naluri akibat, berkaitan dengan atau timbul daripada penyertaan saya dalam sebarang acara atau aktiviti oleh Naluri, dan/atau penggunaan Perkhidmatan.

Dengan mengklik 'SERAH' dan meneruskan penggunaan Perkhidmatan, saya mengakui dan bersetuju bahawa terma dan syarat ini akan mengawal penggunaan Perkhidmatan saya dan menjadi sebahagian daripada kontrak antara saya dan Naluri.

Privasi dan Perlindungan Data Peribadi Naluri mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ('The Act') yang menghendaki kami untuk memberitahu anda mengenai hak anda berkenaan dengan data peribadi anda yang sedang diproses atau yang dikumpulkan dan diproses lebih lanjut oleh kami dan pihak tujuan untuk pemprosesan data. Undang-undang ini juga meminta kami untuk mendapatkan persetujuan anda untuk pengumpulan dan pemprosesan data anda yang membolehkan kami melakukan, menganalisis dan memperbaiki perkhidmatan kami, menawarkan perkhidmatan kami dan berkomunikasi dengan anda. kami akan menggunakan data ini untuk memberi anda Perkhidmatan yang diminta, untuk mengekalkan rekod kami dan / atau untuk menghantar maklumat yang relevan kepada anda.

Dengan mendaftar ke program Naluri dan menggunakan Perkhidmatan Naluri, dengan ini saya bersetuju agar data peribadi saya (termasuk data sensitif) dikumpulkan dan diproses, dan mengesahkan bahawa saya bersetuju dengan Dasar Privasi Naluri. Semua maklumat yang diberikan di sini oleh saya adalah betul.

Kami sangat menggesa anda untuk mengkaji Dasar Privasi terperinci kami sebelum memberikan data peribadi anda kepada kami.