Skip to content

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

ฉันยืนยันและตกลงว่าเมื่อทำการลงทะเบียนบัญชีกับนัลลูรี่ ฉันจะได้รับอนุญาตให้ใช้ "บริการ" ของนัลลูรี่ ซึ่งรวมถึงการสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม การโค้ช หรือการรับคำปรึกษาที่นัลลูรี่มีให้บริการ และสามารถนัดหมายและสื่อสารกับโค้ชนัลลูรี่ผ่านแชท โทรหรือวิดีโอคอลล์โดยใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของนัลลูรี่ แอปโมบายและ/หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ

ฉันยืนยันและตกลงว่านัลลูรี่ทำการสงวนสิทธิ์และมีสิทธิในการบันทึกวิดีโอ เสียง และประมวลผลการโต้ตอบได้ทั้งหมด การบันทึกทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของนัลลูรี่แต่เพียงผู้เดียว การบันทึกการโต้ตอบระหว่างบุคคลจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การวิจัย การวิเคราะห์ ปรับปรุงและติดตาม นัลลูรี่อาจใช้ข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดหรือบางส่วน (หรือผลที่ได้จากข้อมูล) เพื่อการปรับปรุงบริการ โดยประมวลข้อมูลที่บันทึกเพื่อใช้ในการฝึกเครื่องให้เรียนรู้ (Machine Learning / ML) ที่จะช่วยในการโค้ชของเรา โดยยังรวมถึงการอนุญาตให้บุคลากรของนัลลูรี่หรือบุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถฟัง ดู และทำการวิเคราะห์ข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลที่บันทึกจากวิดีโอคอลล์ของฉันหรือการบันทึกที่เชื่อมโยงกับบริการ (หรือการพัฒนาปรับปรุงจากข้อมูลดังกล่าว)

ฉันตกลงว่าในการใช้บริการของนัลลูรี่ ฉันจะไม่กระทำสิ่งต้องห้ามด้านล่างนี้ไม่ว่าในกรณีใด โดยฉันรับทราบว่าจะเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานนัลลูรี่ขั้นร้ายแรง:-

  • ใช้ถ้อยคำที่ทำให้หรือเข้าข่ายว่าทำการละเมิดทางวาจา
  • ส่ง/ส่งผ่านข้อมูลลามกอนาจาร/รุนแรง
  • ส่ง/ส่งผ่านข้อมูลที่ทำให้หรือส่งเสริมการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทำผิดทางอาญาในมาเลเซียหรือในประเทศใดก็ตาม
  • ใช้ถ้อยคำใด ๆ และ/หรือส่ง/ส่งผ่านข้อมูลใด ๆ ที่เป็นไปในลักษณะเลือกปฏิบัติหรือทำให้เสื่อมเสีย โดยรวมถึงจากเหตุผลของชาติพันธุ์ ศาสนา อายุ เพศ ความไร้ความสามารถ หรือเพศสภาพ และ/หรือ
  • ส่ง/ส่งผ่านข้อมูลใด ๆ ที่แสดงถึงการคุกคามชนิดใดก็ตาม รวมถึงการคุกคามโดยการทำความรุนแรงทางร่างกาย


ฉันยืนยันและตกลงให้นัลลูรี่สามารถสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยุติบัญชีของฉันเมื่อใดก็ได้ถ้ามีเหตุผลสมควร ซึ่งจะมีผลทำให้ฉันไม่สามารถใช้บริการนัลลูรี่ได้ อีกทั้ง ฉันยืนยันและตกลงให้นัลลูรี่พิจารณาระงับและ/หรือยุติบัญชีของฉันทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในกรณีมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ

ฉันยืนยันและตกลงว่านัลลูรี่ไม่ต้องรับผิดต่อฉันหรือผู้รับผลประโยชน์ของฉันในกรณีการสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการใช้และ/หรือการพึ่งพาบริการ หรือการยุติการเข้าถึงบริการของฉัน ไม่ว่าจะเกิดจากความละเลย การผิดชำระ การกระทำหรืองดเว้นของนัลลูรี่ และ/หรือบริษัทลูก และ/หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา และ/หรือตัวแทนของบริษัท

ฉันตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องนัลลูรี่และบริษัทในเครือ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา และตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากการได้รับความรับผิด ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่นัลลูรี่อาจต้องรับภาระหรือเกิดขึ้นจากผลของ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการที่ฉันเข้าร่วมงานอีเว้นต์หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนัลลูรี่ และ/หรือการใช้บริการ

เมื่อทำการคลิก 'ส่ง' และดำเนินขั้นตอนเพื่อใช้บริการ ฉันได้ยืนยันและตกลงว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดนั้นจะกำกับการใช้บริการของฉันและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างฉันและนัลลูรี่

 

ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นัลลูรี่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ('พระราชบัญญัติ') ซึ่งกำหนดให้เราต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรากำลังประมวลผลหรือกำลังรวบรวมและประมวลผลเพิ่มเติมและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล พระราชบัญญัติยังกำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่าน ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการ วิเคราะห์ และปรับปรุงบริการของเรา นำเสนอบริการ และสื่อสารกับท่าน เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการที่ร้องขอแก่คุณ เพื่อรักษาบันทึกของเรา และ/หรือเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน

เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมนัลลูรี่และใช้บริการของนัลลูรี่ ฉันยินยอมให้มีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน (รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) และยืนยันว่าฉันยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ นัลลูรี่ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ถูกต้องครบถ้วน

เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเรา