fbpx

Terms and Services

Program kesihatan digital peribadi Naluri bertujuan untuk menjadi inklusif. Walau bagaimanapun, produk ini tidak sepatutnya berfungsi sebagai pengganti kepada penyedia penjagaan kesihatan anda dan tidak bertujuan untuk mendiagnosis, merawat, atau mengubati sebarang penyakit fizikal atau gangguan psikologi. Melalui Naluri dan Perkhidmatan, saya hanya akan menerima latihan dalam motivasi peribadi, diet, senaman, pengurusan tekanan dan penjagaan diri.

Naluri tidak akan bertanggungjawab kepada benefisiari saya atau saya untuk apa-apa kerugian, tuntutan, kos, perbelanjaan atau ganti rugi yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan dan / atau pergantungan Perkhidmatan, sama ada timbul daripada kecuaian, keingkaran, tindakan atau peninggalan daripada Naluri dan / atau gabungannya dan pekerja, pegawai, kontraktor dan ejen masing-masing.

Saya dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan menanggung Naluri dan sekutu-sekutunya yang tidak berbahaya, dan pekerja, pegawai, kontraktor dan ejen masing-masing dari sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan, tuntutan, kos, perbelanjaan atau ganti rugi yang ditanggung atau ditanggung oleh Naluri berkaitan dengan atau yang timbul daripada penyertaan saya dalam sebarang peristiwa atau aktiviti oleh Naluri, dan / atau penggunaan Perkhidmatan.

Dengan mengklik 'SUBMIT' dan meneruskan untuk menggunakan Perkhidmatan, terma dan syarat ini akan mengawal penggunaan Perkhidmatan saya dan menjadi sebahagian daripada kontrak antara saya dan Naluri.

Perlindungan Data Privasi dan Peribadi

Naluri mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ('Akta') yang menghendaki kami memaklumkan kepada anda tentang hak-hak anda berkenaan dengan data peribadi anda yang sedang diproses atau sedang dikumpulkan dan diproses selanjutnya oleh kami dan keperluan untuk data pemprosesan. Akta ini juga memerlukan kami untuk mendapatkan persetujuan anda terhadap pengumpulan dan pemprosesan data anda yang membolehkan kami melaksanakan, menganalisis dan meningkatkan perkhidmatan kami, menawarkan perkhidmatan kami dan berkomunikasi dengan anda. kami akan menggunakan data ini untuk memberi anda perkhidmatan yang diminta, untuk mengekalkan rekod kami dan / atau untuk menghantar maklumat yang relevan kepada anda.

Penyataan Dasar Privasi komprehensif kami boleh didapati di laman web kami di www.naluri.life/privacy. Kami sangat menyeru anda untuk menyemak notis privasi terperinci kami sebelum memberikan kami data peribadi anda.

Pengurusan
Naluri Hidup Sdn Bhd

TOP