fbpx

Dasar Privasi

Ringkasan:

 

·     Kami menitikberat tentang isu privasi, kesulitan dan keselamatan data anda.

 

·     Kami TIDAK berkongsi sebarang data anda dengan pihak ketiga. Jika anda mendaftar melalui syarikat Insurans atau majikan, kami hanya akan berkongsi dengan mereka keputusan kesihatan anda (cth., berat badan, glukosa darah), dan penglibatan anda (kekerapan anda menggunakan aplikasi kami). Kami TIDAK berkongsi apa yang anda bincangkan dengan jurulatih kesihatan atau apa yang anda balas atau jawab pada modul atau jurnal kami.

 

·     Perbualan anda dengan jurulatih kesihatan adalah sulit. Tiada sesiapa di luar kumpulan perbualan mempunyai akses untuk membacanya. Jurulatih dari saluran perbualan lain tidak mempunyai akses ke mesej perbualan dalam saluran lain. Jurulatih akan membandingkan nota dan melakukan penyelerasan antara satu sama lain supaya anda boleh mendapat sokongan yang terbaik,  di papan pesanan yang berasingan sahaja.

·     Kami telah melabur dalam penggunaan sistem keselamatan dan penyimpanan data yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk melindungi log masuk penggunaan anda, enkrip mesej yang anda hantar ke perisian, dan melindungi data anda di perisian peribadi.

 

Kami, di Naluri, komited untuk melindungi Data Peribadi anda dan meletakkan perkara yang melindungi keperibadian anda sebagai keutamaan kami. Kami komited untuk memastikan anda mengekalkan kawalan penuh ke atas maklumat peribadi dan kesihatan anda. Kami tidak akan mendedahkan atau menggunakan mana-mana maklumat anda untuk sebarang tujuan lain kecuali yang dinyatakan di bawah.

Pengumpulan dan Pengolahan Data Peribadi

Kami dengan ini memaklumkan kepada anda bahawa kami, Naluri Hidup Sdn Bhd (1222842-H) dan setiap syarikat berkaitan dengan kami (seperti terma ditakrifkan dalam Akta Syarikat 1965), syarikat sekutu, dan syarikat bersekutu (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat”atau "kami") (sama ada dikawal atau tidak dikawal oleh kami) sebagai pengguna data (seperti istilah yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) telah atau akan mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses (secara kolektif dirujuk sebagai "Proses") satu atau semua kategori maklumat peribadi berikut tentang anda:

a. data induk: nama, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan;
b. butiran perhubungan: alamat rumah, alamat surat-menyurat, alamat pengebilan,nombor telefon rumah dan nombor telefon bimbit, alamat e-mel, alamat pejabat, nombor pejabat;
c. butiran pampasan / bayaran: butiran akaun bank, butiran kad kredit, maklumat perbankan, rekod kredit;
d. butiran pengesahan: maklumat yang berkaitan dengan pengesahan identiti, termasuk jenis pengenalan, No. Kad Pengenalan, dan nombor pengenalan;
e. Maklumat kesihatan, cth. ketinggian, berat badan, sejarah perubatan keluarga, sejarah penyakit kronik;
f. Maklumat lain, cth. resume atau CV semasa memohon pekerjaan di Syarikat;
g. data yang berkaitan dengan sesi dalam talian: jenis dan versi pelayar, sistem pengendalian, nama domain; dan
h. apa-apa maklumat seperti yang kami anggap perlu atau sesuai dari semasa ke semasa berkaitan dengan hubungan komersial anda dengan kami. (secara kolektif, "Data Peribadi").
Setakat yang anda secara sukarela dan secara sukarela mendedahkan kepada kami apa-apa maklumat peribadi (sama ada atau tidak masuk dalam takrif Data Peribadi) di atas mana-mana individu, kami akan menganggap, tanpa pengesahan bebas, bahawa anda telah memperoleh keizinan individu tersebut untuk pendedahan itu dan juga Pemprosesan yang sama mengikut syarat pemberitahuan ini ("Pemberitahuan").

Sumber Maklumat

Data Peribadi Anda mempunyai dan / atau akan diperolehi dari sumber-sumber berikut, jika berkenaan, atau sumber lain yang kita anggap sesuai dari semasa ke semasa:
a. maklumat yang disediakan atau diserahkan oleh anda melalui antara lain, penggunaan laman web kami, media sosial dan aplikasi telefon;
b. maklumat yang dikumpulkan melalui aktiviti promosi;
c. cookiesyang menyimpan pelayar web anda pada komputer anda apabila anda melawat laman web;
d. seperti mana yang berkenaan, maklumat awam atau maklumat yang boleh diakses secara umum; dan
e. apa-apa komunikasi secara bertulis atau lisan atau dokumen yang yang dihantar kepada kami sebelum dan semasa semasa atau sebelum urusan kontrak dengan anda.
Oleh sebab ketepatan Data Peribadi anda bergantung pada maklumat yang anda sediakan kepada kami, sila memaklumkan kepada kami secepat mungkin apa yang dapat dilaksanakan jika terdapat sebarang kesalahan dalam Data Peribadi anda atau jika terdapat sebarang perubahan pada Data Peribadi anda.

Tujuan Data Peribadi Pemprosesan

Kami akan Memproses Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami untuk tujuan berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada ("Tujuan"):
a. Mengurus penyampaian notis, perkhidmatan atau produk kepada anda;
b. Untuk mengurus dan mengesahkan akaun dan identiti anda; dan untuk melengkapkan urus niaga dengan anda;
c. Untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan kami dan melaksanakan perkhidmatan kami kepada anda;
d. Untuk memaklumkan kepada anda mengenai faedah dan perubahan kepada perkhidmatan yang ditawarkan;
e. Untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan diri anda dan / atau pelanggan lain;
f. Untuk membolehkan anda menyertai promosi, tawaran dan pertandingan;
g. Untuk meningkatkan perkhidmatan kami;
h. Untuk menghantar maklumat terkini mengenai produk, berita dan acara terkini, ganjaran dan
promosi, keistimewaan dan inisiatif yang ditawarkan oleh Syarikat, jika berkenaan;
i. Untuk mengekalkan rekod yang diperlukan untuk keselamatan, tuntutan atau tujuan perundangan lain;
j. Untuk membalas sebarang pertanyaan, aduan, komen atau maklum balas yang anda serahkan kepada kami;
k. Untuk mematuhi apa-apa pengawalseliaan, statutori atau kewajipan undang-undang yang dikenakan kepada kami oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan;
l. Untuk membangun, memasarkan dan menyampaikan kepada anda berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat;
m. Untuk menghubungi anda untuk tinjauan produk atau kepuasan pelanggan dan penyelidikan pasaran;
n. Untuk menjalankan analisis statistik dan jalankan algoritma pembelajaran mesin, dan buat kolam data supaya kami dapat lebih memahami profil pelanggan kami dan meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda;
o. Untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah dibuat tanpa nama atau diagregasi dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu;
p. Kepada pihak ketiga yang kami telah berkontrak untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami (seperti analisis bagi pihak kami) untuk sebarang tujuan yang dinyatakan di atas. Jikalau kami dedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga, kami akan memastikan bahawa data tersebut hanya digunakan untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami;
q. Bagi sebarang tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan / atau pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkaitan.
r. Untuk pencegahan jenayah termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, dan rasuah;
s. Untuk memenuhi sebarang keperluan undang-undang atau pengawalseliaan yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan produk kami dan untuk membuat pendedahan di bawah kehendak mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling, kod yang terpakai kepada kami atau mana-mana ahli syarikat; dan / atau
t. Untuk memenuhi apa-apa tujuan yang berkaitan langsung dengan tujuan di atas.

Pendedahan

Data Peribadi yang diberikan kepada kami pada umumnya akan dirahsiakan tetapi anda dengan ini membenarkan dan memberi kuasa kepada kami untuk menyediakan dan / atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada kategori pihak yang berikut:

1. mana-mana pihak yang mempertanggungjawabkan atau menghendaki kami berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai respons kepada arahan yang sah dari agensi kompeten atau kerajaan;
2. menurut perintah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten;
3. mana-mana syarikat yang bersekutu dan berkaitan, sekutu dan anak syarikat Naluri Hidup, termasuk yang akan ditubuhkan pada masa akan datang;
4. jika berkenaan, pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau produk yang berkaitan dengan perniagaan kami seperti vendor, rakan kongsi perniagaan kami, dan mana-mana pihak yang membantu kami dalam melaksanakan tujuan yang dinyatakan di atas;
5. pihak yang menyertai skim pemasaran bersama dengan kami;
6. mana-mana ejen, kontraktor atau pembekal perkhidmatan yang menyediakan pentadbiran, pemprosesan pesanan, penjelasan pembayaran, rujukan kredit, pengumpulan hutang atau perkhidmatan lain yang diperlukan untuk operasi perniagaan kami;
7. mana-mana pihak atau organisasi yang terikat dengan perjanjian kerahsiaan dengan kami;
8. mana-mana pihak yang kami, yang kami percaya dengan niat baik, di bawah kewajipan untuk membuat pendedahan seperti yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang yang terpakai;
9. agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
10. juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau penasihat kewangan atau profesional kami; dan / atau
11. subkontraktor kami atau perkhidmatan pihak ketiga atau pembekal produk yang mungkin ditentukan atau sesuai.

Kesan yang terhasil daripada kegagalan untuk membekalkan dan mempersetujui Pemprosesan Data Peribadi

1. Kecuali Data Peribadi yang Diproses untuk tujuan pemasaran langsung serta yang dinyatakan dalam klausa 1 (e) di atas, adalah wajib bagi Anda untuk menyediakan Kategori Data Peribadi tertentu yang kami minta daripada Anda untuk Tujuan tersebut. Kegagalan untuk membekalkan dan membenarkan Pengolahan Data Peribadi berhubung dengan Tujuan akan: ¬
a. mengakibatkan kami untuk tidak dapat memberikan anda maklumat, notis, perkhidmatan dan / atau produk yang diminta; dan
b. menjejaskan keupayaan pihak-pihak untuk membuat perjanjian yang perlu berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kami kepada anda.
2. Ia adalah pilihan anda untuk menyediakan kategori Data Peribadi yang kami minta daripada anda untuk tujuan pemasaran langsung.

8. Hak Akses dan Pembetulan Anda

Anda mempunyai hak untuk, tertakluk kepada bayaran yuran yang ditetapkan di mana berkenaan (terdapat had maksimum bayaran yang dikenakan oleh Naluri), meminta akses kepada dan / atau membetulkan Data Peribadi anda dan / atau hadkan Pemprosesannya. Dalam hal ini, anda boleh:
a. semak sama ada kami memegang atau menggunakan Data Peribadi anda dan meminta akses kepada data tersebut;
b. minta agar kami membetulkan mana-mana Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau sudah tidak boleh digunapakai ;
c. menarik, sepenuhnya atau sebahagian, persetujuan anda yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes tertakluk kepada sekatan undang-undang, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah.

Sila ambil perhatian bahawa Pemberitahuan ini bergantung kepada maklumat yang diminta dan jika dibenarkan oleh undang-undang, yuran pentadbiran mungkin dikenakan. Kami akan berusaha untuk memberikan maklumat tersebut kepada anda secepat yang dapat dilaksanakan; namun kami juga mengekalkan hak untuk mengesahkan semua permintaan untuk kesahihan permintaan itu. Kami boleh menolak untuk mematuhi permintaan akses data dalam keadaan seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang (di bawah seksyen 32 PDPA).

9. Pemohon Pekerjaan

Data Peribadi yang disediakan berkaitan dengan permohonan untuk pekerjaan akan digunakan untuk menentukan kesesuaian anda untuk jawatan di Syarikat dan, jika berkenaan, terma pekerjaan atau penglibatan anda. Maklumat anda juga boleh digunakan untuk memantau inisiatif pengambilan dan peluang yang sama.
Butiran anda boleh didedahkan kepada pihak ketiga untuk mengesahkan atau memperoleh maklumat tambahan termasuk institusi pendidikan, majikan semasa /mantan majikan dan agensi rujukan kredit. Agensi rujukan kredit merekodkan carian ini dan anda boleh menghubungi kami untuk mengetahui agensi yang kami gunakan. Aplikasi yang tidak berjaya boleh dikekalkan untuk memadankan kemahiran anda untuk peluang pekerjaan di masa hadapan.

10. Persetujuan

Dengan menyerahkan data peribadi anda, anda bersetuju dengan penggunaan data peribadi seperti yang ditetapkan dalam Polisi ini. Jika kami mengubah Dasar kami, kami akan menerbitkan versi yang dipinda pada halaman ini dan memaklumkan kepada anda sebarang perubahan yang dibuat. Penggunaan perkhidmatan berterusan akan menandakan bahawa anda bersetuju untuk sebarang perubahan tersebut.
11. Pemberitahuan Perubahan
Sila ambil perhatian bahawa Polisi ini mungkin dipinda dari semasa ke semasa mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan variasi tersebut mungkin terpakai kepada anda. Versi terbaru dari Polisi ini akan disediakan kepada semua pelanggan. Sekiranya terdapat sebarang perubahan dibuat, anda akan dimaklumkan, dan versi terbaru Polisi ini akan disediakan kepada semua pelanggan.

12. Kenalan

Naluri komited untuk melindungi data peribadi anda dan berusaha memberikan pengalaman pengguna yang selamat. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan (termasuk hak akses dan pembetulan anda), komen atau cadangan tentang Polisi ini atau Data Peribadi anda, kami berbesar hati untuk menerima maklum balas anda. Sila menghubungi:

Wan Mei, Eksekutif Pemasaran
email: [email protected]
tel: +60102264771

TOP